Escola Lola Anglada a Sant Quirze del Vallès

Superfície: 1ª fase 983 m² / 2ª fase 2.508 m²

Pressupost: 1ª fase 1.186.448 € / 2ª fase 2.877.953 €

Data: 1ª fase juliol 2007 / 2ª fase gener 2010

Constructora: Modultec (Imasa)

Direcció d'execució: Imanagest

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: GISA / Departament d'Educació