Escola Les Mèlies a Vilafant

Superfície: 1ª fase 2.613 m² / 2ª fase 979 m²

Pressupost: 1ª fase 2.530.202 € / 2ª fase 740.854 €

Data: 1ª fase maig 2004 / 2ª fase octubre 2006

Direcció d'execució: CENSA (2ª fase)

Constructora: Euritmia (1ª fase), Miquel Costa (2ª fase)

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: GISA / Departament d'Ensenyament