Escola Josep Munguet i Maria Cortés a Vilanova del Vallès

Superfície: 2.401 m²

Pressupost: 177.687.000 pts

Data: setembre 2000

Direcció d'execució: Auding

Constructora: Prhosa

Autors: Pere Ramos Pascual i Eduard Prats Nadal

Promotor: GISA / Departament d'Ensenyament / Ajuntament